Bezpečnostní pokyny a doporučení

istockphoto-658157330-612x612BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při manipulaci s motorovou jednotkou, ji vždy mějte odpojenou od sítě.
Při venkovním použití grilu musí být el. přívod připojen přes proudový chránič s vybavovacím proudem do 30 mA, v souladu s ČSN 33 2000-4-41.

 

Nesnímejte kryt elektroinstalace ani nezkoušejte přístroj sami opravovat - vzniká nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
Nikdy gril nepoužívejte v uzavřeném nebo špatně odvětrávaném prostoru, vzniká nebezpečí vdechnutí škodlivých látek!
Špičku od rožně vždy po jejím použití ihned odšroubujte!
Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru. Gril by neměl stát v bezprostřední blízkosti hořlavých předmětů, minimální vzdálenost by měla být 1,5m.

Nikdy nenechávejte přístroj používat děti bez dozoru dospělé osoby.
Motorová jednotka nesmí být vystavena přímému působení plamene (žáru) nebo přímému slunci.
Přístroj je pod proudem do té doby, dokud je připojen do elektrické sítě.
Před odpojením kabelu ze zásuvky nejdříve vypněte motorovou jednotku vypínačem.
Část s motorovou jednotkou se nesmí skladovat venku, po ukončení grilování je nutno jej odpojit.
Motorovou jednotku nikdy nenoste za síťový nebo prodlužovací kabel. Z el. zásuvky jej vytahujte pouze za zástrčku.
Síťový kabel nenechávejte viset přes ostré hrany a nenechávejte jej v blízkosti horkých předmětů a otevřeného ohně.
Kabel a popřípadě prodlužovací kabel položte tak, aby nebylo možné jej neúmyslně vytáhnout popř. o něj zakopnout.


BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Gril může být používán venku za suchého počasí.
Elektromotor a elektrický kabel se nesmí nikdy namočit.
Části grilu vystavené působení žáru jsou během používání i dlouhou dobu po odstavení horké.
Pamatujte na to a při manipulaci buďte opatrní.
Čištění proveďte až po úplném vychladnutí, stejně tak jako nasazení krytu na jeho uskladnění.